Nuffnang

Tuesday, July 11, 2017

Preview of "Kahogo no Kahoko" - Summer 2017

Title: Kahogo no Kahoko 過保護のカホコ (The overly-protected Kahoko)
Official website: here
Official Instagram: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 12 July 2017
Timeslot: Wednesdays 10pm
Broadcast by: NTV
Theme Song: "Family Song" by Hoshino Gen
Cast: Takahata Mitsuki, Kuroki Hitomi, Takeuchi Ryoma, Sato Jiro, Nakajima Hiroko, Umezawa Masayo, Hamada Mari, Shukugawa Atom, Nishio Mari, Kubota Sayu, Mita Yoshiko, Nishioka Tokuma, Hiraizumi Sei, Tokito Saburo

No comments: